three sitting; disability
Aurelia's blood, leucocytes, then sensory neuropathies to image.